BoligMentoren – tilbakeblikk og planer fremover

Det har nå over ett år siden vi endret profil lanserte vårt nye populærnavn, BoligMentoren. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, noe vi setter stor pris på. Med denne endringen ønsket vi i større grad å vise at vår fremste oppgave er å bistå medlemmene i alle typer saker som gjelder eiendom og bolig, og at vi er personlig, ansvarlig og engasjert i våre medlemmers problemstillinger. Nå er årets første utgave av medlemsbladet på vei ut i postkassene.

Tekst: Silja E. Bjørkly, adm. dir. BoligMentoren – silja@boligmentoren.no

For vår egen del merker vi at stadig færre blander oss med andre boligeierorganisasjoner, og det var også litt av årsaken til at vi ønsket å endre profil. Vi håper vi har fått det frem på en god måte. I denne forbindelse har vi ansatt en ny jurist for å sikre god kvalitet og hurtig tilbakemelding til medlemmene som henvender seg til oss med juridiske spørsmål.

Tomtefeste

Administrerende direktør i BoligMentoren, Silja E. Bjørkly.

Administrerende direktør i BoligMentoren, Silja E. Bjørkly. (Foto: Helene Aarnes).

I første halvdel av 2015 jobbet vi intensivt med utkast til ny tomtefestelov sammen med Norges Hytteforbund, Tomtefesteforbundet og NBBL. Vi arbeider for en lov som i størst mulig grad ivaretar huseiers interesser i saken. Det er et vanskelig politisk område, der man har eiendomsretten til bortfester, samtidig som vi har med boligeiere med et hus som står på leiet grunn. Politikerne har vært vanskelig å få i tale, i hvert fall i den forstand at det er vanskelig å få greie på hva de mener. Det hele endte med en forlengelse av dagens regelverk i ytterligere en periode. Vi kommer til å følge saken videre for å sikre huseieres interesser i saken.

Husleie og boligsalgsrapport
I tillegg til arbeidet med tomtefesteloven, er vi er også en aktiv opp mot politikerne når det kommer til flere høringer som er viktig for boligeiere. De siste månedene har vi blant annet gitt høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende forslag til revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget, og til Finansdepartementet vedrørende forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven for å øke bruken av tilstandsrapport ved salg av bolig. Vår uttalelse kan du lese i sin helhet i denne utgaven av medlemsbladet.

Nye medlemsfordeler
I 2015 fikk vi en ny samarbeidspartner, Falck Alarm. Alarmtjenester har lenge vært etterspurt av våre medlemmer og vi håper mange har fått glede av de gode tilbudene fra Falck. Ved siden av at våre medlemmer får gode avtaler på alarmtjenester, omfatter også samarbeidet gode rabatter på hjem-tjenestene og biltjenesten. Flere av tjenestene er vel verdt å vurdere for de fleste av våre medlemmer.

I løpet av året kommer vi til å arbeide for å få flere samarbeidspartnere som kan gi våre medlemmer gode tilbud på ulike tjenester og varer. Selv om vår viktigste oppgave er å gi medlemmer gode råd og riktig veiledning, er det viktig for oss å ha et så godt, omfattende og relevant tilbud som mulig til alle våre medlemmer. I tillegg til å tilby nye samarbeidsavtaler ønsker vi å videreutvikle det gode samarbeidet vi har med eksisterende partnere, og se på nye produkter og tjenester som kan være aktuelle for oss som boligeiere.

Skatt på bolig
De to store tankesmiene på hver sin side i norsk politikk, Civita og Agenda har begge tatt til orde for et endret skattesystem i Norge. Hovedmålet med en slik omlegging er å skattlegge eiendom.  BoligMentoren er villig til å se på en omlegging av skattesystemet, og vi ser at det i dag kan være fristende å investere i eiendom fremfor næring.  Vi mener vinningen går opp i spinningen når de lavere boligprisene kompenseres av økt skatt. Skatt på bolig vil være en av våre viktigste politiske saker fremover.

I bladet vil du kunne lese mer om saker vi engasjerer oss i, blant annet boligpolitikk, boligsalgsrapport, lovendringer og høringer.

Slide03