BoligMentoren: Forkast forslag til ny tomtefestelov

BoligMentoren mener at regjeringens forslag til lovendring bør forkastes. Sett heller inn en generalklausul i loven som fanger opp de tilfellene som var i strid med EMK i Lindheim dommen. Vi ønsker også at hele ordningen på sikt avvikles, og derfor bør oppretting av nye festekontrakter forbys.

Tekst: Christian Staff – christian@boligmentoren.no og John F. Treider – john@boligmentoren.no

BoligMentoren har sammen med Norges Hytteforbund, Tomtefesteforbundet og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) gått sammen i Tomtefestealliansen for å ivareta festers rettigheter i det pågående arbeidet med endringer i lov om tomtefeste.

BoligMentoren har vært sterkt engasjert i arbeidet for å ivareta festers rettigheter sammen med Tomtefestealliansen. Her er advokat John F. Treider i samtale med statssekretær Vidar Breim Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet. (Foto: Helene Aarnes).

BoligMentoren har vært sterkt engasjert i arbeidet for å ivareta festers rettigheter sammen med Tomtefestealliansen. Her er advokat John F. Treider i samtale med statssekretær Vidar Breim Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet. (Foto: Helene Aarnes).

Hver for oss har vi avgitt høringsuttalelser til lovforslaget, og sammen har vi hatt møter med alle partiene som er representert Stortingets justis komité. Vi har også hatt to møter med statssekretær Vidar Breim Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet. Advokat John F Treider har representert BoligMentoren i disse møtene med mer.

Mange blir rammet
Tomtefestealliansen mener at regjeringens forslag, rammer langt flere festeforhold enn de som er problematiske i forhold til den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK). Det anslås at ca. 5 prosent av festeavtalene må korrigeres for å oppnå den nødvendige balansen mellom bortfester og fester. Forslaget rammer også de øvrige 95 prosentene.

En risikofri avkastning på 2,5 prosent av hele råtomtverdien er for høyt sett i forhold til at det er tale om et festeforhold. BoligMentoren mener at fester og bortfester i stedet bør dele verdiøkningen på tomta, fordi man står ovenfor et delt eiendomsforhold. Det vil si at festeavgiften bør tilsvare 1,25 prosent av hele tomteverdien.

Videre bør avgiftstaket reduseres fra dagens tak på kr 11 378,-, til om lag kr. 6 000,- og være lavere for mål nr. 2 og 3 osv., såkalt degressiv skala. Tomtefesteforbundet har undersøkt nivået på festekontrakter som inngås i dag og funnet at nivået er opp mot kr 6 000,-. Det vil være uheldig om taket for oppregulering av avgiften som nå er foreslått, ligger høyere enn nivået på festeavgift for kontrakter som inngås i dag. Med dagens rentenivå kan det, dersom regjeringens blir vedtatt, bli dyrere å feste enn å innløse tomta.

Forkast forslaget
Forslaget vil også kunne innebære for store inngrep i festers vern etter EMK og vil kunne få store økonomiske og sosiale konsekvenser for mange festere. Erfaringsmessig vet man at tomtefeste, der avgiftsberegningen er basert på tomteverdi, ofte ender med tvist for domstolene. Ordningen belaster i dag domstolene med mange saker.

Regjeringens forslag kan dessuten være problematisk i forhold til forbudet mot tilbakevirkende lover i Grunnlovens § 97.

BoligMentoren mener at regjeringens forslag bør forkastes og at man heller setter inn en generalklausul i loven som fanger opp de tilfellene som var i strid med EMK i Lindheim dommen. Klausulen vil innebære at man kan justere festeavgiften opp i de tilfellene der høyestebeløpet er for lavt i forhold til bortfesters vern etter EMK.

Videre bør politikerne på sikt arbeide for å avvikle hele tomtefesteordningen. Dette arbeidet kan starte med at man forbyr å opprette nye festekontrakter til bolig og fritidshus. Tomtefesteloven har i dag allerede forbud mot å opprette feste til bolig, på bebygd eiendom.

Mer om Tomtefesteloven kan leses i BoligMentoren 3-2015, som nettopp har kommet ut til våre medlemmer.
Ønsker du å bli medlem? Klikk her!