Boligbyggingen skal bli raskere og billigere

– Vi må gjøre det raskere, billigere og enklere å bygge boliger. Enklere regler kan redusere saksbehandlingstiden i mange kommuner med 30 til 50 prosent, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag fremmet regjeringen nye forslag til enklere plan- og byggeregler til Stortinget.

– Vårt forslag legger opp til enklere og raskere planprosesser, økt forutsigbarhet og færre omkamper i byggesaker. Det er bra både for unge som skal inn på boligmarkedet, næringsliv og kommunene, sier Sanner i en pressemelding.

Lovforslagene er en del av regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Målet er en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv.
For næringslivet er det viktig med forutsigbare og enkle planprosesser, så bedrifter kan bruke minst mulig ressurser på byråkrati og mer tid på verdiskapning, sier Sanner.

Regjeringen foreslår at større planendringer enn i dag skal kunne gjennomføres uten full planbehandling.

– Det kan f.eks. være å omregulere et areal til barnehage eller øke etasjeantallet for å bedre utnyttingen av en tomt. Målet er rask, effektiv og forutsigbar offentlig saksbehandling med god kvalitet, sier Sanner.

Tydeligere regler for dispensasjoner
Et av forslagene er enklere og tydeligere kriterier for kommunens behandling av dispensasjonssaker. Endringene vil gi større lokalt handlingsrom for mindre tiltak som ikke har nasjonal eller viktig regional betydning, og vil innebære at færre saker skal innom de statlige og regionale fagmyndighetene.

– Vi er opptatt av å styrke det lokale selvstyret, og har fått mange innspill om at dispensasjonsregelverket er krevende. Forslaget vårt vil gi økt lokalt handlingsrom i saker hvor det er lokale hensyn som bør tas, og som ikke berører hensyn som jordvern, strandsone eller kulturminner, sier Sanner.

Forslagene som er sendt Stortinget skal:

  • Bidra til mer effektive planprosesser, økt forutsigbarhet, enklere regler, raskere og bedre saksbehandling og færre klagesaker.
  • Bedre kompetansen og styrke utbyggers rettigheter i planprosessen.
  • Føre til mindre statlig kontroll og økt lokalt handlingsrom, særlig i saker som ikke berører nasjonale og viktige regionale interesser.
  • Etter høringen høsten 2015 er det gjort justeringer i flere av forslagene, bl.a. slik at miljøinteressene blir bedre ivaretatt

    Les mer om de konkrete lovforslagene her: