Du må ikke delta på dugnad

Det er årstiden for dugnader. Men dugnad er frivillig og medfører ingen arbeidsplikt. Dette er det likevel mange som tror.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Det er allment akseptert at felles innsats i felles miljø skaper trivsel til rimelig pris.

Mange borettslag, sameier, grendelag, skoler og foreninger har hvert år dugnad, noen ganger flere ganger om året. Som oftest foregår de enten vår eller høst. Kjeller og loft tømmes for skrot, og enkelt vedlikehold og klargjøring av utearealer og fellesarealer gjøres til trivsel for beboere og brukere.

Nyttig – og frivillig

Men hva med dem som ikke har tid, anledning eller rett og slett ikke lyst til å delta?

− Verken i boligaksjeselskaper, borettslag eller i sameier kan det vedtas plikt til å utføre arbeid på dugnad. Poenget med dugnad er i hovedsak å spare utgifter for fellesskapet, sier juridisk rådgiver i BoligMentoren, Vidar Heimset.

− Det kan likevel besluttes at arbeid skal utføres. De som ikke deltar kan ikke ilegges bot. Imidlertid vil en god og lovlig fremgangsmåte vil være å fordele kostnadene ved dugnaden etter sameiebrøken, og så gi en kostnadsreduksjon til sameiere som deltar på dugnaden. Dette betyr at i stedet for å sette bort jobben, kan det vedtas at de som ønsker å være med å utføre arbeidet, slipper å betale sin del av kostnadene, sier Heimset.

På denne måten blir alle eiere behandlet likt om de er med på å utføre arbeidet, eller ikke.

Lystbetont og sosialt

Heimset poengterer at først og fremst er det viktig at styret eller dugnadskomiteen tilrettelegger oppgaver for alle. Det er ikke alle som kan rake, klippe kvist, løfte tungt, vaske eller male.

− Det kan ikke stilles store arbeidskrav, noen må også ta seg av kaffekoking, utstyr, vaffelsteking, oppmuntring osv. En viktig del av dugnadsarbeidet er det sosiale, og det må få et positivt tilsnitt og ikke føles som tvang. Det må tenkes lystbetont så terskelen for å møte opp blir lavere. Dugnaden er også et viktig sted for å bli kjent med naboene, spesielt for nye beboere, sier Heimset.

Arbeid som krever spesialkompetanse skal overlates til noen som kan det. Oppgaver som krever flere dagers arbeid og oppfølgning egner seg normalt ikke som dugnadsarbeid. Det må også settes en realistisk pris på det totale arbeidet som utføres.

− På den måten sikrer man at de som skal betale ikke belastes med mer enn sin andel av verdien av det arbeidet som er utført, ifølge Heimset.

Det er frivillig å delta på dugnad, og poenget er å spare utgifter for fellesskapet og også være sammen sosialt. (Ill.foto: iStockphoto).

Unngå å bli lurt ved kjøp av håndverkertjenester

Kjøp av håndverkertjenester kan bety store innhogg i privatøkonomien og resultatet er viktig. Dessverre inngår mange fremdeles muntlige avtaler med håndverker, ofte uten at pris er avtalt. Det kan føre til et annet resultat enn forventet, og en høyere pris. 

Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no 

De tre viktigste faktorene når du kjøper håndverkertjenester er etter BoligMentorens syn skriftlighet, skriftlighet og skriftlighet. Praksis fra Forbrukerklageutvalget (tidligere Forbrukertvistutvalget) viser at kjøper som har skrevet kontrakt og ellers har hatt en skriftlig korrespondanse med håndverker før, under og etter utførelsen av tjenesten, har en langt bedre mulighet til å vinne frem i tvister om mangelfull utførelse eller pris.

Inngå skriftlig kontrakt

Flere burde skrive kontrakt med håndverkeren, for å unngå en konflikt. (Ill. foto: iStockphoto.com).

I tvister hvor alt er avtalt muntlig, blir det ofte ord mot ord. Uten andre holdepunkter vil ikke ditt ord veie tyngre enn håndverkerens. Det aller viktigste når du kjøper håndverkertjenester er at du sørger for at det inngås en skriftlig håndverkerkontrakt. Vi har omtalt selve kontrakten nærmere nedenfor.

I tillegg kan skriftlig kommunikasjon med håndverkeren i forkant av kontraktinngåelsen, under utførelsen av tjenesten, og ved eventuelle reklamasjoner i etterkant, være gull verdt. Når ulike forhold diskuteres muntlig med håndverker, vil det være et godt råd å bekrefte hovedinnholdet i slike samtaler skriftlig i etterkant, slik at du er sikker på at det er oppnådd en felles forståelse, og slik at du har skriftlig bevis til støtte for ditt syn dersom behovet oppstår.

Nedenfor går vi gjennom ulike forhold som vi mener vil gi en deg en god huskeliste før du kjøper din neste håndverkertjeneste: 

Oppdragsbeskrivelse

Skriv ned hvilken tjeneste du ønsker å få utført. Vær så grundig og detaljert som mulig slik at det ikke kan herske tvil om hvilken tjeneste du ønsker å kjøpe. Legg gjerne bilder, tegninger og mål ved beskrivelsen. Det kan være verdifullt å ta «før-bilder» der håndverkertjenesten skal utføres, da dette ved en senere tvist kan vise om håndverkeren har gitt deg tilstrekkelig råd og veiledning om hva som er nødvendig utførelse.

Videre anbefaler vi at oppdragsbeskrivelsen inneholder en angivelse av når du ønsker at tjenesten skal være ferdig utført, at du ønsker en fast pris på oppdraget (eller i det minste et lett forståelig prisoverslag), at du ønsker at Standard Norges håndverkerkontrakt skal benyttes, og at du først ønsker å betale for tjenesten når denne er utført. Allerede her kan du unngå håndverkere som ikke har mulighet til å utføre oppdraget i ønsket tidsrom, eller som ikke kan vente på betaling. Slike presiseringer i oppdragsbeskrivelsen vil da begrense mulighetene for senere problemer.

Dersom du har kunnskap om det, bør du i oppdragsbeskrivelsen også være tydelig på hva slags materialer du ønsker skal bli brukt.  En grundig oppdragsbeskrivelse vil også gi deg et godt grunnlag for å legge oppdraget ut på anbud. 

Sammenlign tilbud

Det er for de fleste vanskelig å mene hva som er riktig pris for håndverkertjenesten vi ønsker utført. Det kan derfor være lurt og ikke slå til på det første tilbudet som kommer inn. Et alternativ er å bruke anbudsportaler, for eksempel mittanbud.no eller anbudstorget.no. Dersom du ikke vil legge ut oppdraget på anbud, bør du i alle fall innhente tilbud fra flere håndverkerfirma. Uansett hva du velger, må du alltid be om skriftlige tilbud.

For de fleste vil pris ha stor betydning, men det er viktig å bruke flere kriterier under utvelgelsen. Husk at det dyreste tilbudet også kan være det beste. Dersom du har utarbeidet en grundig oppdragsbekreftelse, vil det være lettere å sammenligne de skriftlige tilbudene som kommer inn.   

Husk også på at prisoverslag ikke er det samme som et tilbud om fast pris. Dette fordi håndverkertjenesteloven åpner for at et prisoverslag kan endres med opptil 15 prosent. 

Sjekk håndverkeren

Når du mottar tilbud er det viktig å sjekke enhetsregisteret (www.brreg.no) for å vite eksakt hvilket firma du har fått tilbud fra. Bak flotte firmanavn kan det skjule seg enkeltpersonforetak eller norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), som du kanskje ikke ønsker skal utføre arbeidet.

Har firmaet referanser, eller kjenner du noen som har benyttet firmaet, bør disse kontaktes for å få høre deres erfaringer. Referanser og andres erfaringer bør likevel brukes med forsiktighet fordi referansene kan være håndplukket av firmaet, og en venn som har fått utført en relativt enkel håndverkertjeneste, er ikke nødvendigvis den beste kilden til informasjon.

Det er også viktig å undersøke om firmaet har kapasitet og økonomi til å håndtere en reklamasjon på det aktuelle arbeidet. Husk at små firma og enkeltpersonforetak fort kan få økonomiske vanskeligheter i forbindelse med større reklamasjoner. Undersøk på nett om økonomien til firmaet fremstår som tilfredsstillende.

Sjekk også grundig om firmaet har tilstrekkelig godkjenning til å utføre arbeidet. Arbeidet som skal utføres kan være søknadspliktig, og når firmaet skal erklære ansvar må de selv vite om de har tilstrekkelig kompetanse til å påta seg ansvarsrett i byggesaken. Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser på nett som gjør det enkelt å finne ut om firmaet har tilstrekkelig kompetanse.

På direktoratets nettsider kan du også sjekke om firmaet er et sentralt godkjent foretak, som er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen. Foretakene med slik godkjenning kan dokumentere at de har riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet, at de har kvalitetssikringsrutiner, og at de har betalt skatter og avgifter.

Spør firmaet om håndverkerne som skal utføre arbeidet har fagbrev, og om noen av dem har mesterbrev før du bestemmer deg. Ikke slå deg til ro med at innehaver av firmaet har mesterbrev, spør etter kvalifikasjonene til de utførende håndverkerne. Håndverker er i seg selv ingen beskyttet tittel. På www.mesterbrev.no/mesterregisteret/ kan du søke på både personer og firma for å sjekke om disse har mesterbrev.     

Skriftlig håndverkerkontrakt

De tre viktigste faktorene når du kjøper håndverkertjenester er etter BoligMentorens syn skriftlighet, skriftlighet og skriftlighet. (Alle ill. foto: iStockphoto.com).

Når det grundige forarbeidet er over og du har bestemt deg for et firma, er tiden inne for å skrive kontrakt.

Standard Norge har i samarbeid med forbrukermyndighetene og byggebransjen utarbeidet en felles kontrakt som anbefales brukt. Denne kontrakten sikrer at både du som kjøper og håndverkerfirmaet blir minnet om, og tar stilling til, en rekke forhold som ellers lett kan glemmes og føre til uenighet og uklarhet i etterkant.

Mange firmaer vil bruke sine egne kontrakter, og i mange tilfeller vil disse være mindre omfangsrike og ikke nødvendigvis like balanserte som kontrakten fra Standard Norge. Derfor anbefaler vi at du ber om å benytte den.

I håndverkerkontrakten bør du så langt som mulig avtale en fast pris. Som en grunnregel er det ikke fornuftig å akseptere forskuddsbetaling. Skulle det oppstå konflikt om mangelfull eller forsinket utførelse vil du stå langt sterkere om betaling først skal skje ved ferdigstilt tjeneste.

Dersom det under utførelsen av tjenesten oppstår behov for tilleggsarbeid eller endringer bør det utformes et skriftlig tillegg til kontrakten. På samme måte som for den opprinnelige tjenesten, er det viktig å være presis i forhold til hva som skal utføres, og at du så langt som mulig sørger for å få en fast pris.

Et godt råd er å avtale dagmulkt ved forsinkelse. Det er spesielt viktig ved arbeid hvor tiden for utførelsen vil være særlig viktig for deg, for eksempel ved arbeid på bad/kjøkken som gjør bolig eller utleieenhet delvis ubeboelig under utførelsen. Dagmulkt ligger inne som et valg i Standard Norges håndverkerkontrakt, og vil gi håndverkerfirmaet et ekstra insentiv til å ferdigstille tjenesten til avtalt tid.

Følg opp arbeidet og ta bilder

Som nevnt under punktet om oppdragsbeskrivelse, er det fornuftig å ta bilder før utførelsen av tjenesten. Dersom du har muligheten bør du også ta bilder underveis i utførelsen. Mange tjenester er av en slik art at det ved mistanke om mangelfull utførelse, vil være nødvendig å demontere eller rive deler av det som er utført for å kontrollere. Bilder tatt under arbeidet kan i noen tilfeller være nok som bevis, og eventuell unødvendig og kostbar demontering/rivning kan unngås.

Håndverkere dokumenterer i dag i større grad enn tidligere arbeidet selv underveis, og det er også et krav du kan sette i kontrakten. Hvis du opplever problem med håndverker, eller har andre spørsmål, ta kontakt med oss i BoligMentoren, så hjelper vi deg!

Før du inngår en kontrakt, sjekk håndverkeren og firmaet grundig slik at du ikke blir lurt.

Oppgrader forsikringene dine

– Når livet endrer seg, må forsikringsavtalene endres. Mange er underforsikret. Dette kan gjøre at du taper penger om ulykken er ute, forteller produktsjef Jostein Kalvenes i Tryg forsikring. 

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Det er viktig å gå gjennom forsikringene dine årlig. (Foto: Tryg forsikring).

I løpet av et år snakker Tryg Forsikring med flere tusen av sine kunder. Samtalen ender som oftest opp med at kundene gjør endringer i forsikringene sine. Dette kan ha stor betydning for økonomien om noe uforutsett skulle skje.

– Det ligger også en ekstra trygghet i å være godt forberedt på ulykker og sykdom ved å ha rett forsikring, forteller Jostein Kalvenes, produktsjef Tryg Forsikring. 

Sparer penger og får en tryggere hverdag

Forsikringene dine er som oftest et speilbilde av det du eier og familiesituasjonen din, derfor er det viktig at de er oppdatert. En rådgivingssamtale tar 10-15 minutter og alle oppgitte opplysninger blir gått gjennom, og det blir stilt en rekke kontrollspørsmål for å finne ut av dine behov. Denne gjennomgangen kan for eksempel avdekke at huset er bygget på, du har anskaffet hund, eller hatt andre endringer i livet.

– En gjennomgang gjør at du får de forsikringene du trenger, og hverdagen blir litt tryggere for deg og familien din, sier Kalvenes.

Norske hjem er underforsikret

Mange husstander i Norge er underforsikret på innbo – det vil si at alt du har av verdi inne i huset, er verdsatt lavere enn det bør.

– Årsaken er gjerne at det er vanskelig å forestille seg verdien på alt du eier. I tillegg kan du ha skaffet deg mye nytt på innbofronten siden siste forsikringssjekk, som kanskje var tilbake i 2013. Når verdien av innboet ditt øker, må du huske å oppdatere forsikringsselskapet på forsikringssummen. Dette er viktig, for ved brann eller innbrudd er det veldig kjedelig å være underforsikret. Da får du utbetalt det du hadde av verdier i 2013. Slik kan du tape penger på ikke å oppdatere oss i Tryg, sier Kalvenes.

Han anbefaler at du går gjennom eiendelene dine rom for rom og summerer til slutt. På tryg.no finner du en innbokalkulator, utarbeidet av Finans Norge, som baserer seg på et gjennomsnittsbehov-

– Det er også viktig å informere oss hvis du oppgraderer hus eller fritidsbolig på andre måter. Skaffer du deg alarm, og glemmer å si ifra, kan du tape vår rabatt – som fort kan utgjøre noen hundrelapper, forteller Jostein Kalvenes.

Naturskader påvirker pris

Naturskader påvirker prisen på forsikringen. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Både vær og klima er i stadig endring, dette er også med på å påvirke forsikringsbransjen.

– Naturskader gjøres opp av de ulike forsikringsselskapene, deretter utlignes de mot Naturskadepoolen, som er en fellesordning for alle norske naturskader. Det som er nytt de siste årene er at det kommer mange flere skader som minner om naturskader, men ikke faller inn under definisjonen, som for eksempel kraftige skybrudd. Disse utbetalingene må selskapene dekke av egne reserver og er med på å drive erstatningene opp, forteller Kalvenes. 

Gjør klimaendringene det dyrere å forsikre boligen/hytta?

– Ja, vi ser dessverre at dette er medvirkende til å påvirke prisene. 

Har det betydning hvor i landet du bor – om det er mer værutsatt eller ikke?

– Alle selskap har en form for geografisk prising, og dette med vær er også noe som spiller inn på prisene. Naturskadepremien som betales er lik for alle deler av landet, men skader som skyldes for eksempel brann, vanninntrenging og frost prises ulikt ut fra hvor risikoen er lav eller høy, avslutter Jostein Kalvenes.

Kan du leie ut skattefritt?

I natt kom skattemeldingen. BoligMentoren mottar ukentlig henvendelser om skattereglene for utleie av både bolig og hytte. Her kommer en oversikt.

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no

Utgangspunktet er at alle leieinntekter er skattepliktige fra første krone, men det finnes unntaksregler som gjør at leieinntektene er skattefrie.

Leier du ut en enebolig eller tomannsbolig der du selv bruker minst 50 prosent av boligen regnet etter utleieverdien, er leieinntektene skattefrie. For å finne utleieverdien må du undersøke hva både din del av boligen og utleieleiligheten kan leies ut for på det frie markedet. Nettsider som finn.no kan gi en pekepinn på hva lignende boliger i området leies ut for. Er utleieverdien på utleiers del av boligen for eksempel kr 15 000 i måneden, er leieinntekter skattefrie hvis utleieleilighetens leieverdi er kr 15 000 eller mindre.

Dersom utleier leier ut størstedelen av boligen, regnet etter utleieverdien, er altså leieinntektene skattepliktige. Er leieinntektene skattepliktige skal boligen regnskapsbehandles for hele året.

Fribeløp på kr 20 000
Leieinntekter er også skattefrie dersom du leier ut hele, eller en større del av boligen for inntil kr 20 000 i året. Hvis du bor i boligen selv og leier den ut i sommerferien for inntil kr 20 000, er altså inntektene skattefrie. Overskrider du summen på kr 20 000 skal boligen regnskapsbehandles for hele året, som vil si at også leieinntekter fra en annen kort leieperiode i løpet av året er skattepliktig.

Skatteplikt for flermannsbolig

(Ill. foto: istockphoto.com).

Eier du en flermannsbolig og leier ut deler av denne, er det alltid skatteplikt på leieinntektene – selv om du bor i boligen selv. En flermannsbolig inneholder tre eller flere familieleiligheter (leiligheter hvor det minst er plass til to voksne og ett barn) eller to familieleiligheter med en eller flere selvstendige hybler.

Bruker du imidlertid en eller flere av familieboligene selv, regnes disse som én boenhet. Bruker for eksempel utleier to familieleiligheter og leier ut den tredje, skal boligen anses som en tomannsbolig og da kan leieinntektene være skattefrie hvis utleier selv bruker minst 50 % av boligen regnet etter utleieverdien.

Flere hus på eiendommen
Har du flere frittstående bygninger på samme eiendom, er utgangspunktet at hver bygning behandles hver for seg. Har en eller flere av bygningene på eiendommen en tjenende funksjon, regnes disse bygningene som en del av boligen. Typiske eksempler på tjenende bygninger er en garasje eller bod, og slike tjenende bygninger skal behandles sammen med boligen.

Har du en tilleggsbygning på eiendommen med flere funksjoner, for eksempel en garasje med utleieleilighet i 2. etasje, må det vurderes hvor stort omfang den tjenende funksjonen (garasjen) har sammenlignet med den ikke-tjenende funksjonen (utleieleiligheten). Har tilleggsbygningen fortsatt karakter av å være en tjenende bygning til hovedboligen, for eksempel fordi det ikke finnes andre parkeringsmuligheter for boligeierne, skal tilleggsbygningen behandles med boligen selv om utleieverdien på utleieleiligheten er større enn parkeringsplassens. Vi anbefaler å kontakte Skatteetaten dersom du er usikker på hvorvidt en tilleggsbygning har en tjenende funksjon eller ikke, slik at du regnskapsbehandler eiendommen din riktig.

Fritidsbolig

(Ill. foto: Helene Aarnes).

For fritidsboliger, som hytter, er også utgangspunktet at leieinntekter er skattepliktige. Bruker hytteeier fritidseiendommen selv i et rimelig omfang over tid, kan hytteeier skattefritt leie ut hytta for kr 10 000 i året. På leieinntekter over kr 10 000 i året regnes 85 % som skattepliktig inntekt.

Leier du for eksempel ut hytta for kr 40 000 i året, er de første kr 10 000 skattefrie. 85 % av beløpet over kr 10 000 blir beskattet. 85 % av kr 30 000 er kr 25 500. Per 2017 er skattesatsen 24 %, som tilsier at du i eksempelet må betale kr 6 000 i skatt for leieinntektene på hytta.

Bruker ikke hytteeier fritidseiendommen i et rimelig omfang over tid, vil eiendommen anses som en utleiehytte. En utleiehytte brukes ikke av eieren, kun til utleie, og da er alle leieinntekter skattepliktige. Leieinntektene fra hytta skal da regnskapsbehandles for hele skatteåret.

Fritidsbolig i utlandet
Eier du en feriebolig i utlandet som du leier ut, skal leieinntektene oppgis på skattemeldingen. Reglene for skattelegging er de samme som for fritidshus i Norge.

Selv om du skal oppgi leieinntekter fra feriebolig i utlandet på skattemeldingen i Norge, betyr ikke det at du må skatte dobbelt. Norge har inngått avtaler med flere land for å hindre dobbeltbeskatning. Disse avtaler bestemmer om leieinntekter skal beskattes i Norge eller i landet boligen ligger i.

Listen over hvilke land Norge har skatteavtaler med, og mer informasjon om skatt på bolig i utlandet, finner du her: 

Husk fradragene

(Ill. foto: iStockphoto.com).

Er leieinntektene dine skattepliktige, må du huske på at driftskostnader knyttet til utleieboligen skal føres som fradrag i skattemeldingen. Driftskostnader kan for eksempel være forsikring, festeavgift, eiendomsskatt, kommunale avgifter og utgifter til nødvendig vedlikehold. Påkostning av utleieboligen, som for eksempel oppussing for å bringe boligen i bedre, eller annen stand enn den var i, regnes ikke som vedlikehold og kan ikke kreves fradrag for.

Hva fører du på skattemeldingen?
Er leieinntektene dine skattepliktige, skal altså boligen regnskapsbehandles for hele året og du får fradrag for driftsutgifter som knytter seg til utleieboligen. Du må fylle ut skjemaet RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom sammen med skattemeldingen.

Du beregner overskudd eller underskudd ved å trekke fradragsberettigede driftskostnader fra utleieinntektene. I skattemeldingen skriver du overskudd i post 2.8.2 og underskudd i post 3.3.12. Fyll ut post 2.8.5 dersom du har overskudd ved bolig i utlandet. Fyller du ut skattemeldingen elektronisk, havner overskudd/underskudd på rett post i skattemeldingen automatisk. I inntektsåret 2017 blir du beskattet med 24 % av et eventuelt overskudd.

Mer informasjon om skatt på utleie finnes på  skatteetaten sine nettsider. Er du usikker på hva du skal betale i skatt, hvordan skattemeldingen skal fylles ut eller annet, anbefaler vi å kontakte Skatteetaten slik at skattemeldingen din er korrekt.

(Ill. foto: IStockphoto.com).

Åpningstider påsken 2018

BoligMentorens åpningstider for påsken er følgende:

Mandag 26.03: 0900-1500

Tirsdag 27.03: 0900-1500

Onsdag 28.03: STENGT

Tilbudet vil være noe begrenset disse dagene.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske!

Ikke la påsken bli en innbruddshøytid

Det er kanskje en myte at det er flere tyverier i påsken enn andre tider på året. Vi i BoligMentoren mener det likevel er lurt å være ”føre var”. Dyktige og uærlige sjeler trenger kun 30-40 sekunder på å ta seg inn i en bolig, og det er derfor vanskelig å gardere seg helt.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Tyvene er som regel svært profesjonelle, og de som slår til i ferietiden, tar seg gjerne god tid hvis de vet at eierne av boligen er bortreist. Det kan føre til at hele huset endevendes og alle verdisaker fjernes.

Vår samarbeidspartner Tryg Forsikring har gode råd å komme med for å unngå at påsken blir en høytid for innbrudd. Jo vanskeligere du gjør det for tyven, desto større er sjansen for at boligen din får stå urørt i påsken.

Her kommer gode råd som kan hjelpe til å sikre hjemmet ditt før du drar på påskeferie.

  • Ikke annonser ferieplanene på facebook eller andre sosiale nettmedier.
  • Omadresser eller stopp post og aviser. Få noen til å tømme postkassen din for reklame.
  • Viderekoble hjemmetelefonen din til mobil eller feriested. Tyven ringer ofte hjem til deg for å sjekke om noen er hjemme.
  • Be naboen vanne plantene når du er bortreist.
  • Monter tidsur på lys og radio, så det ser – og høres ut som om du er hjemme.
  • Sett søppelkassen på riktig plass og få en nabo til å legge litt søppel i den mens du er bortreist.
  • Lukk alle vinduer og lås alle dører.
  • Sørg for at noen gode venner eller en nabo har en reservenøkkel til hjemmet ditt, så de kan låse seg inn hvis noe skulle skje. Gi dem også opplysninger om hvor du er og hvordan de kan kontakte deg.
  • Ikke gjem nøkkelen under matten, i postkassen, i en blomsterpotte eller over døren. Ikke gjem nøkkelen utenfor huset ditt. Få heller noen naboer eller venner til å ta vare på den.
  • Om naboen din har en ekstra bil, få han til å parkere sin bil nummer to i innkjørselen din når du er borte. Det er også lurt å dra ut støpselet til TV-en, kaffetrakteren og mindre elektriske apparater og steng vannet.