Unngå forbrukstopper – få lavere nettleie

NVE ønsker å få et jevnere strømforbruk og redusere periodene hvor belastningen på nettet er høyt. Som motivasjon vil de tilby kundene lavere nettleie hvis forbruket spres utover dagen.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Dette betyr at hvis du bruker mye strøm på en gang, så vil nettleien bli høyere. Fordi Norge har fått mer energieffektive apparater og husene våre er bedre isolert, betyr dette samlet at energiforbruket i landet holdes nede, selv med økt befolkning. Men mange av de nye energieffektive apparatene har høyt effektuttak, noe som gjør at de bruker mye strøm om gangen, og fører til at belastningen på nettet blir stor.

Ønsker å motivere nordmenn

Smartere og jevnere strømbruk vil gi bedre utnyttelse av strømnettet, slik at nettselskapene ikke trenger å investere fullt så mye i nytt nett. I dag må de dimensjonere strømnettet etter de høyeste toppene i det totale forbruket. NVE ønsker nå å motivere kundene til å spre strømforbruket, noe som gjør at det blir mer jevnt, og vil gi lavere nettleie enn med dagens struktur.

– Endringene vi skisserer skal ikke øke nettselskapenes inntekter, men fordele nettkostnadene mellom strømkundene på en bedre måte. Det betyr at folk som har utstyr som trekker mye strøm, må betale høyere nettleie. Et jevnt strømforbruk vil gi lavere nettleie enn med dagens struktur, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE, i en pressemelding.

– Ny teknologi legger til rette for at du kan jevne ut strømforbruket ditt, uten at det går utover komfort eller brukervennlighet, sier Flataker videre.

Unngå forbrukstopper

NVE foreslår at strømkundene skal ha nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. For samtidig forbruk utover avtalt abonnement, må du betale høyere nettleie. Strømregningen blir mindre hvis du unngår forbrukstopper, samtidig som utjevning av strømforbruket bidrar til at strømkundenes totale nettleie ikke øker mer enn nødvendig.

Ved å gjøre tiltak for å redusere eller jevne ut forbruket, vil kundene kunne inngå avtale om et rimeligere abonnement. Kunder som er bevisste på når de lader elbilen, eller når vann- og romoppvarming er skrudd på, vil kunne spare nettleie.

NVE ønsker å gjøre de nye kravene gjeldende først fra 2021, to år etter at alle strømkunder har fått smart strømmåler, som gjør at dette blir teknisk mulig.

Hvis du sprer strømforbruket utover dagen, kan nettleien bli billigere. Men BoligMentoren råder deg til ikke å bruke vaskemaskinen om natten for å unngå brannfare! (Ill. foto: iStockphoto.com).

Enova dobler støtten til fjerning av oljetanken

Ut 2018 hever Enova støttebeløpet for å fjerne oljefyren og du kan få inntil 50 000 kroner, hvis du legger om til en varmeløsning de støtter. Fra 2020 er det forbudt med fossil oppvarming, og støtten fjernes helt.

Tekst: Cathrine Kaarbø Skogstrand – cathrine@boligmentoren.no

Det er mange som har byttet ut oljefyrer og parafinkaminer med mer miljøvennlige varmeløsninger, men fortsatt er det rundt 150 000 husstander i Norge som benytter seg av fossilt brennstoff for oppvarming av bolig. En oppgraving eller igjenfylling koster mellom 10 000 og 30 000 kroner.

Hvem får støtte?
Du kan få penger tilbake hvis du har fjernet oljefyr og –tank i din egen helårsbolig i Norge. I tillegg må du ha installert en fornybar varmekilde som Enova støtter. Fjerningen må ha vært gjennomført de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. Jobben må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter, informerer Enova på sine nettsider.

Så hvis du har en gammel oljefyr med et vannbårent varmeanlegg, må du være rask og bytte til en varmeløsning som støttes av Enova, for å få økt støtte. Beløpet reduseres tilbake til dagens nivå i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020. Varmeløsningene som støttes er biokjel, bio-ovn med vannkappe, væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe eller fjernvarme.

Jevn og effektiv oppvarming
Ved å velge en oljefri oppvarmingsløsning vil du mer effektivt varme opp boligen din. Eldre oljefyrte anlegg utnytter ofte ikke mer enn 60-70 prosent av varmen i brenselet, mens en bio-ovn kan gi deg opp mot 90 prosent utnyttelse. En varmepumpe kan gi deg opp mot tre ganger så mye varme pr kilowattime som en panelovn.

Noen av tiltakene er kostbare engangsinvesteringer, men du reduserer de løpende utgiftene og ikke minst tar du et tak for miljøet.  Boligen din vil også framstå som mer moderne og attraktiv ved overgang til oljefri oppvarming.

På enova.no kan du ved hjelp av Fyringskalkulatoren beregne hvor mye du vil spare og hvor lang inntjeningstiden vil være, ved å bytte ut oljefyren med en varmepumpe for vannbåren varme. Der finner du også mer informasjon om den økte støtten.

Fjerning av oljefyr og tank egner seg for deg som:

 • Har et vannbårent system i huset.
 • Ønsker å erstatte fossil oppvarming med en mer klimavennlig løsning.
 • Vil fase ut fossil oppvarming før forbudet trer i kraft i 2020.

Hva kan du få i støtte av Enova:

 • Fjerning av oljefyr og tank- inntil 20 000 kr i støtte ut 2018
 • Fjerning av oljekamin og tank – inntil 20 000 kr i støtte
 • Luft til vann- varmepumpe kan gi inntil 40 000 kr i støtte
 • Væske til vann varmepumpe kan utløse en støtte på inntil 50 000 kr
 • Biokjel inntil 45 000
 • Bio-ovn med vannkappe støtte inntil kr 30 000
  Kilde: enova.no

Ved å velge en oljefri oppvarmingsløsning vil du mer effektivt varme opp boligen din. (Foto: iStockphoto.com).

Boligeiere og stortingsvalget – Har regjeringen vist vilje til endring?

For fire år siden var BoligMentoren veldig spent på hvordan boligpolitikken til den nye regjeringen ville bli. I siste medlemsblad tok vi et tilbakeblikk på hva regjeringen lovet, og administrerende direktør Silja N. Bjørkly kommenterer om de innfridde løftene og hva vi mener om det.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Administrerende direktør i BoligMentoren, Silja E. Bjørkly.

For fire år siden var en del av regjeringens boligpolitikk et ønske om å gjøre det enklere og raskere å bygge boliger og at det ble mindre byråkrati som forsinket prosessen. Dette ville også være med på å dempe presset i boligmarkedet. Er dette et løfte de har innfridd?

– Ja, jeg vil si at regjeringen har levert ved å gjøre byggeforskriftene enklere. Dessverre har det tatt tid å få på plass endringene slik at vi ikke ser noen vesentlig effekt av forenklingene som er innført enda. Samtidig er det innført flere miljøkrav til boligene som kan føre til økte byggekostnader, som igjen kan bidra til økt pris.

Hva med bygging nær kollektivknutepunktene – har regjeringen klart å gjøre boligbygging mer miljøvennlig?

– Ja, til en viss grad har regjeringen klart å stille krav om boligbygging nær kollektivknutepunktene. For eksempel har regjeringen tildelt midler til kollektivtransport i forbindelse med såkalte byvekstavtaler i de store byene. I disse avtalene er det et krav om at veksten i transport skal tas gjennom gange, sykkel og kollektiv og at hovedvekten i boligbygging skal skje langs kollektivtraseene.

–  Dette er et tveegget sverd fordi det mange steder er mangel på tomter langs kollektivtraseene og dermed øker boligprisene. Det er viktig at man utnytter tomteareal som egner seg til boligbygging, og vi mener derfor at om det ligger et godt potensielt boligfelt utenfor kollektivtraseens område, så får myndighetene legge til rette med kollektivtilbud til disse områdene. BoligMentoren er enig i at man bør ha et godt kollektivtilbud der man bygger boliger og dermed gjøre folk mindre avhengig av bilen, men vi tror det er umulig at all vekst skal være i tilknytning til kollektivknutepunkt.

For fire år siden kjempet tomtefesteutvalget – bestående av Norges Tomtefesteforbund, Norges Hytteforbund og BoligMentoren – for å få tomtefeste på dagsorden i valgkampen. De leverte også inn sin utredning i oktober samme år. De borgerlige partiene erklærte alle at det var en vanskelig sak, men de har ikke kommet med noen avklaring i løpet av de siste fire år. Hva mener BoligMentoren om det?

– BoligMentoren er veldig skuffet over at det ikke har kommet en avklaring i tomtefestesaken enda. Alle er enig i at vi må få en avklaring snarest, men ingen er villige til å ta i saken. At regjeringen og Stortinget velger å la alle de som på en eller måte har en tilknytning til en festet tomt leve i usikkerhet er helt ubegripelig. Vi håper den nye regjeringen snarest får på plass en lov som er mer bestandig enn den vi har i dag. Nå er valget over, og det er tid for å ta noen upopulære beslutninger.

Hva med BSU? De siste fire årene har sparebeløpet økt til 300 000 kroner, noe FrP har uttalt at de fortsatt ønsker å styrke for å gjøre det lettere for unge å komme inn på boligmarked. Samtidig viser undersøkelser at sparingen i BSU synker. Hvordan stiller BoligMentoren seg til dette? Hva ønsker vi videre for sparing i BSU?

– Vi har uttalt at vi mener det totale beløpet ungdommer kan spare, både månedlig og årlig må økes. Samtidig er det viktigere for BoligMentoren å hindre en fortsatt galopperende boligprisvekst med andre metoder enn høye krav til egenkapital.

I januar i år innførte regjeringen boliglånsforskriften som gjør det vanskeligere å få innvilget høye boliglån. Kravet om egenkapital er fremdeles 15 prosent for primærbolig, og for Oslo har det blitt innført et eget krav for sekundærbolig på 40 prosent egenkapital. Dette for å hindre boligspekulasjon. Hvor effektivt har dette vært? Og hvordan er dette med på å hjelpe de unge inn på boligmarkedet?

– Boligprisveksten i Oslo har flatet ut, samtidig som boligprisene har økt i kommunene rundt Oslo, så det kan se ut for at tiltakene regjeringen har satt i gang har virket. Jeg tror det var riktig å sette inn egne krav for Oslo fordi prisutviklingen var i ferd med å gå helt i taket. Jeg mener likevel det bør lempes på kravet til egenkapital for primærbolig, særlig for de som etablerer seg for aller første gang. Mange unge med god betalingsevne blir holdt utenfor boligmarkedet fordi de ikke har rike foreldre som kan bidra til egenkapitalen, og det mener jeg er urimelig og uklokt.

Det har i alle år vært gunstig å eie sin egen bolig. Har endringene regjeringen har innført gjort det mindre gunstig å eie bolig? Fører dette til at det i fremtiden er flere som vil se seg nødt til å leie?

– Det er en debatt i Norge, særlig blant økonomer, som mener det er for mange fordeler med å eie bolig. Heldigvis står fortsatt de aller fleste politikere på at den norske tradisjonen med at så mange som mulig, så tidlig som mulig skal eie sin egen bolig. Det er vi glade for. Endringene som er gjort er i all hovedsak knyttet til sekundærbolig. Det har blitt mindre gunstig å eie en bolig nummer to. BoligMentoren skulle gjerne sett at regjeringen hadde valgt en annen metode for å hindre boligprisøkninger enn å gjøre det mindre gunstig å eie sekundærbolig, men vi er glad for at primærboligen stort sett er mer skjermet enn sekundærboligen.

Hva med skattelegging av bolig og eiendom? Ble den redusert? Der var uenighetene mellom de borgerlige partiene store for fire år siden – bl.a. ønsket FrP å fjerne kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt. De er også motstander av arveavgift, dokumentavgift og formuesskatt. På den andre siden har vi KrF, som synes bolig skal være et skatteobjekt og som derfor vil beholde både arveavgift, formuesskatt og eiendomsskatt.  De andre borgerlige partiene mener det er opp til kommunene selv når det gjelder eiendomsskatt. Høyre og regjeringen har fjernet arveavgiften, og Høyre sier dokumentavgiften opprettholdes, selv om flere av de andre borgerlige partiene er imot den.

– Det har aldri vært så mange kommuner som har krevd inn eiendomsskatt som nå. Vi kommer til å arbeide mot kommunevalget for at færre kommuner skal kreve inn denne skatten. Arveavgiften er fjernet og innslaget for formuesskatt er økt. Det er bra. Mindre bra er det at dokumentavgiften, som i realiteten er en omsetningsavgift, fortsatt er like høy. Dette er en helt urimelig skattlegging av boligkjøpere som kommer på toppen av et gedigent egenkapitalkrav. Vi kommer til å fortsette vårt arbeid for å redusere, og på sikt fjerne dokumentavgiften for kjøp av bolig.

For fire år siden var BoligMentoren opptatt av at regjeringen måtte fjerne hindringer for nybygging av boliger. Vi uttalte da at «vi håper at de kommer opp med gode løsninger hvor de bruker gulrot fremfor pisk, for å bidra til fortetting og miljøvennlige bygg. Velger regjeringen å bruke pisk og tvang, er vi redd for at nye ulemper vil oppveie fordelene ved at gamle byråkratiske regler forsvinner.» Nå har vi fasiten – brukte regjeringen pisk eller gulrot?

– Både ja og nei. I de nye byggeforskriftene er det mye som er forenklet, og det er færre krav til nye boliger. Dette er veldig bra og helt avgjørende for tempoet i boligbyggingen her til lands. Vi ser frem til enda flere forenklinger i plan og byggearbeidet neste periode. Men det har kommet flere krav til energiutnyttelse og varmekilder i nye boliger. Så lenge disse kravene ikke fordyrer byggeprosessen ønsker vi slike miljøtiltak velkommen, selv om det i realiteten brukes pisk. Konklusjonen er at denne regjeringen har vært flinkere enn de foregående regjeringer til å bruke positive incentiver for å bygge flere og mer miljøvennlige boliger, men det er fortsatt langt til mål.

BoligMentoren er spent på hvilken retning boligpolitikken tar de neste fire årene?

Radonsesongen snart igang – ikke tolk radonkartene feil

Norge er blant de land i verden med høyest konsentrasjonen av radon i inneluft. Flere steder på nettet kan du nå finne aktsomhetskart for radon som dekker hele Norge. BoligMentorens samarbeidspartner Radonkjeden advarer mot feil bruk av kartene.

Tekst: Helene Aarnes – helene.boligmentoren.no

MEDLEMSTILBUD BOLIGMENTOREN:

15. oktober starter målesesongen. Det er anbefalt at verdien i boligen er under 100 Bq/M3. (Ill. Radonkjeden).

Som medlem av BoligMentoren vil du få rabatt på Radonkjedens tjenester. Bestill sporfilm til 20 prosents medlemsrabatt i dag, så er du klar til målesesongen starter 15. oktober. Bestilles på radonkjeden.no/sporfilm eller du kan ta kontakt med oss på boligmentoren@radonkjeden.no.

Husk å oppgi BoligMentorens medlemsnummer.

Trenger du tiltak?
Har du allerede målt høye radonnivåer, gjør vi befaring for å finne egnet tiltak. Bestill befaring her:

Ved å oppgi BoligMentorens medlemsnummer får du befaringen til halv pris.

Har du behov for gratis råd og veiledning, ring 22 28 61 36.

Bruk radonkartene fornuftig

Aktsomhetskartene (radonkart) viser hvilke områder som har større sannsynlighet for at det er for høye radonverdier inne i hus. Det er også viktig å være klar over at det er store lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen, og derfor er dette kartet mest nyttig for arealplanlegging, forteller Morten Fredriksen, markedsansvarlig i Radonkjeden.

– Nivået kan være vidt forskjellig fra ditt hus til naboens hus. Den eneste måten å vite sikkert at du har lave nivåer er å måle – det er billig og kan gjøre selv med to til fire sporfilmer, råder Fredriksen.

Kartene er utviklet av Strålevernet og NGU. Fredriksen forteller han er bekymret for at det er for lite oppmerksomhet rundt hvor farlig radonstråling kan være. Her i landet anslås radon å forårsake rundt370 lungekreftdødsfall i året, ifølge en ny forskningsrapport av Statens strålevern og Kreftregisteret.  (ref: Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger – publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 21.8.2017

– Bruk gjerne kartene, men husk at det kun en indikasjon på om det kan være fare for radon. Selv om naboen ikke har høye radonverdier i sitt hus, kan du ha det, fastslår han.

På internett

Bruk radonkartene med vett – det sikreste er å måle hvor høye verdiene er i din egen bolig. (Ill. skjermdump NGU).

Kartene kan du finne flere steder på nettet. Det er kommet en ny tjeneste på 1881, som viser radon aktsomhetsgrad. Du finner også NGUs kart på Radonkjedens hjemmesider. Der kan du se hvor strålevernet mener det er høy aktsomhet for radon.

– Husk at mye også kommer an på hvordan huset ditt er bygget, eller hvilken etasje du bor i. Det er også forskjell på gamle og nye hus. Kartene må ikke brukes for å kontrollere om det er høye verdier i din bolig, advarer Fredriksen.

Du finner også mye bakgrunnsinfo om kartene på Strålevernet og NGU sine nettsider  og Radonkartene finner du her. På kartet kan du zoome inn på et område du er nysgjerrig på.

Pålagt måling ved utleie.
Radonkjeden forteller de stadig får henvendelser fra folk som ønsker å måle radonnivået, og de ønsker å få mer bevissthet rundt denne usynlige faren. Det er lovpålagt å dokumentere radonnivåer under grenseverdien i alle utleieleiligheter. Det er rett og slett ikke lov til å leie ut en leilighet uten å bevise at den ikke er full av giftige gasser.

– Det er en svært helseskadelig gass, som du verken kan lukte eller se. Det er viktig at flere får vite hva slags tiltak som kan få ned nivået av radon, og at det ikke er så dyrt som mange frykter, forteller Morten videre.

Radon bør måles i vinterhalvåret, for da er konsentrasjonen av radon høyest. Anbefalt verdi er under 100 Bq/m3. Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Ved å gjøre radontiltak vil nivået kunne reduseres vesentlig.

Den mest effektive måten å fjerne radon på i eksisterende bygg er enten radonbrønn eller –sug. (Ill. Statens Strålevern/Monica Egeli).

Radonbrønn eller radonsug
Radonbrønn eller – sug er ifølge Radonkjeden de tryggeste måtene å få ned høye verdier på.

– Disse tiltakene leder radongassen bort før den kommer inn i huset. Andre tiltak hvor gassen tynnes ut er mindre sikkert og vanskeligere å garantere noen stor effekt av, f.eks. tetting av sprekker mot grunnen, bedre lufting, installere flere luftventiler etc. Radonbrønn og radonsug er generelt mest effektivt, med minst 85 prosent suksessrate på verdensbasis, forteller Fredriksen.

Flere frykter at dette er veldig dyrt, og mange blir overrasket hvor billig det faktisk er å utbedre et hus med radontiltak. Kanskje har noen forestilt seg at det skal være like kostbart og upraktisk som ved en større vannlekkasje, eller et råteproblem?

– Med gode fagfolk kan det ofte løses i løpet av en dag og koste vesentlig mindre enn et omfattende råteproblem. Et tiltak i form av et radonsug eller radonbrønn vil ofte koste under 40 000 kroner, sier han videre.

Det lønner seg også å måle hvis du skal selge boligen din.

– Boligeiere kan nok forvente å få dårligere tilstandsgrad hvis de mangler måling, eller ved påvist høye verdier, uten å ha gjort noe. God tilstandsgrad er forbeholdt de som har målt radon og de som har fått bukt med problemet. Det betyr at boligeiere i mange tilfeller kan tape større beløp ved et salg, enn det koster å utbedre, forteller Morten Fredriksen.

Endringer i eierseksjonsloven

Regjeringen vedtok den 15.09.17 at en ny eierseksjonslov trer i kraft 01.01.18. BoligMentoren stiller seg i all hovedsak positiv til endringene, som innebærer store forenklinger for privatpersoner. 

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no

(Ill. foto: iStockphoto.com).

Eierseksjonsloven gjelder for alle sameier i bebygd eiendom, der hver sameier har enerett til bruk av sin bolig og alle sameierne har bruksrett til fellesarealer. Vi i BoligMentoren får ukentlig flere henvendelser knyttet til eierseksjonsloven og opplever at loven til tider er vanskelig å forstå. Den nye eierseksjonsloven vil ha et forenklet og klarere språk, noe vi mener vil være til stor fordel for våre medlemmer.

Forholdet til plan- og bygningsloven

En av de viktigste endringene i den nye eierseksjonsloven er at seksjonering av boenheter i et sameie kun kan skje dersom boenheten er godkjent etter plan- og bygningsloven. Den nye loven sikrer dermed at forbrukere kun kan kjøpe boenheter som er godkjent til boligformål. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier at Regjeringen håper at den nye regelen forhindrer at godtroende forbrukere kjøper «katta i sekken».

Vedlikeholdsansvar

BoligMentoren opplever at tvister i eierseksjonssameier ofte handler om vedlikeholdsansvar, og om dette hviler på sameiet eller den enkelte sameier. I høringsuttalelsen vi skrev i forbindelse med lovforslaget til ny eierseksjonslov, stilte vi oss positive til at den ble vedtatt en ny bestemmelse som tydeligere angir innholdet i vedlikeholdsplikten. I den nye eierseksjonsloven vil det bli en bestemmelse som lister opp om det er sameiet eller den enkelte sameier som har vedlikeholdsansvar for konkrete tilfeller. I tillegg bli det innført en regel om erstatningsansvar dersom sameiet eller den enkelte sameier bryter vedlikeholdsplikten. En slik klar erstatningsregel finnes ikke i den nåværende eierseksjonsloven.

Bli medlem – få gratis juridisk bistand

Ladestasjoner til el-bil

Hvem betaler for lading av el-biler i sameier og borettslag? (Ill. foto: iStockphoto.com).

Et annet praktisk spørsmål som ikke er regulert i den tidligere eierseksjonen, er retten til å anlegge ladestasjoner til el-biler. I den nye eierseksjonsloven vil hver sameier kunne anlegge ladestasjon på parkeringsplassen som sameieren disponerer, forutsatt at sameieren har samtykke fra styret. Styret vil kun ha rett til å nekte samtykke hvis det foreligger en saklig grunn. Prosessen med å få ladestasjoner til el-bil vil dermed bli betydelig enklere sammenlignet med den nåværende loven. 

Andre endringer

Andre endringer i den nye eierseksjonsloven er at seksjoneringstidspunktet flyttes fra igangsettingstillatelse til rammetillatelse, som vil medføre at utbygger kan skaffe seg finansiering tidligere i byggeprosjektet. Det innføres tydeligere regler om kommunens saksbehandlingsregler i en seksjoneringssak, der blant annet kommunen vil få en behandlingsfrist på 12 uker. En leietaker vil også miste retten til å kjøpe boenheten til 80 % av salgssummen ved seksjonering. 

Hva med kortidsutleie som Airbnb?

I eierseksjonssameier kan hver sameier leie ut sin boenhet i så stor grad man selv ønsker, i motsetning til eiere av andeler i borettslag. Kortidsutleie gjennom for eksempel Airbnb har blitt

populært, og i media har vi blant annet kunne lese om eierseksjonssameier der enkelte boenheter brukes som utleieleiligheter med jevnlig utskifting av beboere. Ved forberedelsen til den nye eierseksjonsloven var det spørsmål om det skulle innføres begrensninger i muligheten til korttidsutleie. En slik begrensning ble ikke vedtatt, men Stortinget har bedt kommunal- og moderniseringsdepartementet om å komme med forslag som kan regulere adgangen til kortidsutleie. Det blir derfor spennende å følge med på om det kommer en slik begrensning i fremtiden, som vi vil tro angår flere av våre medlemmer.

Ta kontakt hvis du lurer på noe – radgiver@boligmentoren.no

Sjekk boligen før vinteren kommer

Sett i lys av klimaendringene, kommer her sjekklisten du trenger for å gå over boligen og hagen før vinteren kommer.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Takrenner:
Rens takrennene for løv og mose. Tette takrenner og nedløp kan føre til store skader på bygningen. Det kan lønne seg å montere løvfanger i takrenner og løvutkast på nedløp.

Sjekk taket:
Ligger taksteinene som de skal? Er det sprekker eller skader på dem, er underpappen, ventiler og beslag rundt pipen i orden? Fjern mose på taket.

Gå over hele huset før vinteren kommer, og du kan sikre deg mot skader som snø og frost kan føre til.

Gå over hele huset før vinteren kommer, og du kan sikre deg mot skader som snø og frost kan føre til.

Plen og plenklipper:
Hvis ikke plenen er altfor lang, så trenger den ikke klippes. Den kan godt ha litt ekstra lengde før vinteren. Løv bør ikke bli samlet i hauger, fordi når det råtner, tar det med seg gresset samtidig. Rens plenklipperen for dødt gress og fyll på med olje og bensin.

Blomster/busker/hekker:
Løvfellende hekker kan du klippe når bladene er borte. Klipp planter med meldugg og rust, slik at bladene ikke faller ned i bedet. Sykdommene overvintrer gjerne, og sprer seg.

Hagemøbler:
Vask dem godt med vanlig husvask eller varmt vann og såpe før du setter dem bort. Plastmøbler liker rensemidler, tremøbler er glad i en puss før innsetting av treolje.

Krukker:
Potter og krukker som ikke er frostsikre må tømmes for jord og leca, rengjøres og settes inn eller veltes.

Markiser og parasoller
Rengjøres med et egnet vaskemiddel og tørkes godt før markisene rulles inn og parasollene settes under tak. Det er også lurt å påføre impregnering.

Hageutstyr:

Å stenge utekranen er en del av oppgavene du må gjøre før frosten kommer.

Samle sammen spader, raker, spett og hakker. Børst av jord og løv. Spader, sakser, og kniver smøres med olje på bladene. Sett utstyret tørt og under tak. Hageutstyr bør du samle på ett sted, så det er klart til våren.

Rengjør grillen:
Rens risten i grillen. Stålull er veldig effektivt for fjerning av matrester og fett. Da forhindrer du at risten ruster, og grillen er mer fristende å ta i bruk til våren.

Utekranen
Steng og tøm den for vann, for å unngå at frosten sprenger rørene og eventuelt forårsaker lekkasjer inn i huset. Husk også å ta inn hageslangen.

Ta en siste runde og se om det ligger ting ute som burde være inne. Og så kan du ønske snøen velkommen.