Advokat og boligeier iStock.com

I en sak fra Finansklagenemnda kan vi lese om en boligselger som ikke ønsket å tegne boligselgerforsikring, men som likevel betalte forsikringspremien og fikk forsikringsbevis. Da selger senere fikk et reklamasjonskrav fra kjøper, oppstod spørsmålet om det var inngått en avtale om boligselgerforsikring.

Tekst: Ole Christian Juriks – post@boligmentoren.no

Boligselger ga klart uttrykk for å ikke ønske forsikring i forbindelse med boligsalget. I skjema for egenerklæringen krysset boligselger av for «Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring». Dette standpunktet ble også presisert overfor megler i en e-post.

Til tross for at boligselger ikke ønsket forsikring ble det trukket en forsikringspremie på kr 34 656, ved oppgjøret som ble foretatt av eiendomsmegleren. Boligselger mottok også «Forsikringsbevis Boligselgerforsikring» fra forsikringsselskapet HDI Global Specialty SE. Boligselger foretok seg ikke noe for å rette opp i feilen og få forsikringspremien tilbakebetalt.

Reklamasjon på boligsalget

Et halvt år senere fremsatte kjøperen av boligen en reklamasjon og ønsket prisavslag. Boligselger tok kontakt med forsikringsselskapet for bistand med reklamasjonen. Forsikringsselskapet avviste boligselger med den begrunnelse at det ikke var inngått noen avtale om boligselgerforsikring.

HDI Global Specialty SE argumenterte med at boligselger ikke ønsket forsikring, og at det derfor ikke var inngått en bindende avtale om boligselgerforsikring.

Boligselger tok dermed saken til Finansklagenemnda for å få avgjort spørsmålet. Nemnda ga boligselger medhold og konkluderte med at det var inngått en bindende avtale om forsikring.

Vurderingen

Av Finansklagenemndas avgjørelse kan vi lese at en tvist om det er inngått en bindende avtale, må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Relevante momenter er blant annet partenes utsagn, handlemåte og opptreden. Nemnda går så over i vurderingen:

– På den ene siden, er det helt klart at det opprinnelig ikke ble inngått en forsikringsavtale. Klager krysset av i egenerklæringsskjemaet for at de ikke ønsket å tegne forsikring, og presiserte også dette i e-post til eiendomsmegleren. Samme opplysning er inntatt i prospekt og kjøpekontrakt, som altså er lest og godkjent av klager, uttaler nemnda og fortsetter:

– På den andre siden, har forsikringsforetaket utstedt et forsikringsbevis, og foretaket har mottatt forsikringspremien. Ingen av partene har reagert eller reklamert i etterkant av dette, og partenes etterfølgende opptreden gir følgelig klart inntrykk av at begge parter har innrettet seg etter at det ble inngått en avtale.

-Ut ifra ovennevnte mener vi at et forsikringsforetak vanskelig vil kunne høres med at det ikke er inngått en forsikringsavtale etter at det har blitt utstedt et forsikringsbevis – som altså nettopp skal fungere som et bevis på at avtale er inngått. Videre viser vi til at foretaket mottok forsikringspremien, og klager har dermed oppfylt sin del av avtalen, uttaler nemnda og konkluderer:

– Nemnda er følgelig kommet til at det er inngått en bindende avtale mellom klager og foretaket om boligselgerforsikring. Avgjørelsen er enstemmig.

Finansklagenemnda Eierskifte – Avgjørelse 2023-345

Kanskje du også liker disse
Tinglysning eiendommer (Ill. foto: iStock.com).
Esker til flyttejobben. (Foto: iStock.com).
Advokat og boligeier iStock.com