Automatiske strømmålere til alle husstander

I landet er det om lag 2,5 millioner strømabonnenter og innen 1. januar 2019 vil alle få installert ny måler i huset sitt. Dette er en automatisk strømmåler; «Avanserte Måle- og Styringssystemer», forkortet AMS. Hva betyr deg for deg?

Tekst: John F. Treider – post@boligmentoren.no

Arbeidet har startet opp og noen har allerede fått installert AMS måler, eller mottatt brev fra sin nettleverandør om slik installasjon. De automatiske strømmålerne vil gi bedre informasjon om strømforbruket og avregne forbruket hver time, slik at du som abonnent slipper å lese av forbruket en gang pr. måned.

Andre fordeler for deg som abonnent er at du får en mer nøyaktig faktura som baserer seg på dine faktiske målerverdier. Smarte strømmålere kan også varsle om jordfeil, spenningsfeil og annet, som gjør at faren for brann i din bolig reduseres.

Installasjon av nye målere

Du vil motta informasjon fra din nettleverandør om hvilket firma som skal foreta utskiftingen, og når dette skjer. For å skifte måler må elektriker få tilgang til ditt

sikringsskap og det må være minst én person over 18 år til stede. De som kommer er pliktig å legitimere seg slik at du har kontroll på hvem du slipper inn. Bytte avstrømmåler tar om lag 30 minutter og strømmen vil bli avstengt i 10 minutter. Alle kostnader ved utskiftingen, dekkes over netteleien, slik at du ikke vil får noen faktura for dette arbeidet.

Innen 1. januar 2019 skal alle husstander ha fått installert AMS måler.

Innen 1. januar 2019 skal alle husstander ha fått installert AMS måler.

Toveis kommunikasjon

Fordelen ved de nye målerne er at kommunikasjonen går begge veier, mellom nettselskapet og kunden. Via applikasjon på mobiltelefon eller nettbrett kan kunden følge informasjon om eget forbruk, samt øyeblikkspriser for kraft- og nettleie. Kunden vil få muligheten til å styre sitt forbruk på en mer effektiv måte. NVE skriver på sine nettsider at det følger av forskning at informasjon om eget forbruk vil kunne gjøre forbrukere mer bevisste på sitt forbruk og dermed bli mer motivert til å spare. Beregninger viser at man da kan reduser sitt forbruk med om lag 11 prosent pr. år.

På sikt vil de nye målerne kunne brukes til tilleggstjenester som styring av strømforbruket, tilbud av nye kraftprodukter, trygghetsalarmer, registrering av vannlekkasjer med mer.

En lovfestet ordning

Vi i BoligMentoren har mottatt henvendelser vedrørende lovligheten av AMS-målere og den informasjon den besitter. Et spørsmål er hvorvidt utenforstående kan få tak i informasjonen målerne gir, denne typen informasjon forteller jo mye om våre vaner og livsførsel. Med hjemmel i energiloven fra 1990, er det gitt forskifter om ordningen med smarte strømmålere. Nettselskapene har plikt til å installere AMS, men i praksis finnes to snevre unntak. Det ene er dersom «forbruket i målepunktet er svært lavt og forutsigbart». Med «forutsigbart» menes at forbruket i liten grad påvirkes av pris- og temperatursvingninger, og hvor det med liten feilmargin kan stipuleres.

Det andre unntaket er dersom installasjonen er til «vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker». Dette gjelder først og fremst ved helsemessig ulemper som må underbygges med legeerklæring, for eks. ved overfølsomhet for elektriske apparater.

Kan søke fritak

Det følger av forskriften at times-verdier skal lagres i minimum tre måneder og opptil 15 måneder, og at de kun skal brukes til faktureringsformål. Kunden skal ha mulighet til å se sitt eget strømforbruk med månedsverdier, tre år tilbake i tid. Det er kun nettselskapet, kraftleverandør og kunden selv som får målerverdiene overført.

Dersom du som kunde ønsker å søke om fritak for installasjon av AMS måler, må du søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Utgangspunktet er at nettselskapene har plikt til å installere AMS-målere, men som nevnt finnes en snever adgang til fritak.