Årsmøter i sameier og borettslag kan avholdes digitalt

Fra 1. april 2021 er det innført som en permanent ordning at årsmøter og generalforsamlinger i sameier og borettslag kan avholdes digitalt. Videre vil det i 2021, som i 2020, mest sannsynlig bli gitt en utsatt frist for avvikling av slike møter.

Tekst: Ole Christian Juriks – ole@boligmentoren.no

I 2020 vedtok Stortinget i forskrift en midlertidig adgang til å avholde digitale årsmøter og generalforsamlinger. Fra 1. april ble disse endringene gjort permanente gjennom eierseksjonsloven § 41 og borettslagsloven § 7-4. En undersøkelse fra OBOS viser at digitale møter har ført til økt beboerdeltakelse i møtene.

Det er opp til styret å avgjøre hvordan møtene skal gjennomføres. Det viktigste er at gjennomføringen foregår på en forsvarlig måte. Det må sikres en lik mulighet for alle til å delta i beboerdemokratiet, også for de beboerne som ikke er på digitale plattformer.

Lovendringene innebærer ikke et forbud mot fysiske møter. Dersom minst to av beboerne som til sammen har minst 1/10 av stemmene krever det, skal det avholdes fysisk møte selv om styret i utgangspunktet har besluttet digitalt møte.

Forsvarlig med fysiske møter?

Dagens situasjon gjør det fremdeles vanskelig å møtes fysisk for å gjennomføre årsmøtet. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Mange har allerede sendt lovlig innkalling, og er kjent med at eierseksjonsloven og borettslagsloven pålegger sameier og borettslag å avholde møtene innen utgangen av juni. Samtidig fører pandemisituasjonen til at avvikling av fysiske møter i den rådende situasjon mange steder verken er fornuftig eller forsvarlig.

Forslag til midlertidig lov om utsettelse av frister for årsmøter og generalforsamlinger har nylig vært på høring. Det foreslås at fristene for å avholde årsmøte og generalforsamling utsettes med to måneder i 2021. Det er slik BoligMentoren vurderer situasjonen forsvarlig for et styre å legge til grunn at slike fristutsettelser vil bli gitt.

Fornuftig å utsette

Vi er fremdeles i en meget spesiell situasjon nasjonalt, og formålet bak de tiltak som er satt inn tilsier at det fornuftige vil være at sameier og borettslag får anledning til å utsette årsmøter og generalforsamlinger til situasjonen er mer oversiktlig og en større andel av befolkningen har fått vaksiner. Vi anbefaler likevel at styrer i sameier og borettslag vurderer om gjennomføring av digitalt møte vil kunne skje forsvarlig hos akkurat hos dere.