Arbeidet for avvikling av tomtefesteloven fortsetter

BoligMentoren møtte tirsdag denne uken Arbeiderpartiets justisfraksjon på Stortinget sammen med resten av Tomtefesteralliansen. Vårt klare budskap er at tomtefesteordningen på sikt må avvikles. 

Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no

Våre medlemmer kontakter oss ukentlig med problemstillinger knyttet til tomtefesteloven. Gjennomgangstemaene er innløsning av festetomt, oppjustering av festeavgift og eiendomsskatt på festetomt. Tomtefesteralliansen består i tillegg til BoligMentoren av Tomtefesterforbundet, Norske Boligbyggelags Landsforening (NBBL) og Norges Hytteforbund.

Vil avskaffe tomtefesteordningen

Tomtefesteloven har blitt endret en rekke ganger, senest i 2015. BoligMentoren, og Tomtefesteralliansen for øvrig, registrerer at hver endring av loven bare tilfører nye tvistetema og at antallet rettssaker knyttet til loven er økende.

BoligMentorens inntrykk, basert på vår kontakt med medlemsmassen, er at loven slik den fremstår i dag oppleves som svært fjern og uoversiktlig for mange, samtidig som den innbyr til konflikter. Mange medlemmer gir uttrykk for at loven er tilnærmet umulig å forstå.

Tomtefesteralliansen jobber for:

  • Å forby nye festeavtaler for bolig- og fritidseiendommer.
  • Å forenkle innløsningsbestemmelsene.
  • Å avvikle hele tomtefesteordningen. 

Ubalanse mellom fester og bortfester 

Adgangen mange bortfestere har fått til å foreta en kraftig oppjustering av festeavgiften, har ført til en klarere ubalanse mellom partene hva gjelder ressurser. Herunder vil det for mange bortfestere nå være regningssvarende å engasjere advokat i forbindelse med oppjustering av festeavgift eller innløsning, mens dette for fester vil være mindre aktuelt. Dette fører igjen til at parten med minst ressurser, festeren, i mange tilfeller aksepterer bortfesters krav. Dette utgjør etter BoligMentorens syn et betydelig rettssikkerhetsproblem.

Saker mellom fester og bortfester fremstår i dag som typiske forbrukersaker, hvor styrkeforholdet er ujevnt – og hvor den ene partens gevinstmulighet i saken ikke er større enn at man bare i unntakstilfeller kan forsvare utgifter til en rettssak.

BoligMentoren, og Tomtefesteralliansen for øvrig, registrerer at hver endring av loven bare tilfører nye tvistetema og at antallet rettssaker knyttet til loven er økende. (Ill. foto: iStockphoto.com).