Ny bestemmelser i eierseksjonsloven

Den 1. juli 2018 trådte den siste bestemmelsen i den nye eierseksjonsloven i kraft. Den nye § 9 gir enhver sameier som har bruksrett til bolig i et sameie som ikke er seksjonert, rett til å kreve seksjonering.

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no

Bestemmelsen gjelder kun for seksjoner til boligformål, ikke fritidsboliger. Begrunnelsen for bestemmelsen er de finansielle problemene som kan oppstå i sameier som ikke er seksjonert. Banker er for eksempel mer villig til å gi lån til seksjonerte sameier.

Oppfylle vilkår

Nye bestemmelser i eierseksjonsloven trådte i kraft 1. juli 2018. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Seksjonering etter § 9 kan skje selv om sameiet ikke oppfyller kravene til seksjonering etter § 7. Sameieren som krever seksjonering, og eventuelt neste eier av seksjonen, må imidlertid sørge for at vilkårene etter § 7 er oppfylt innen ett år. For å kreve seksjonering må sameieren varsle de øvrige sameierne og gi en frist på minst fire uker til å komme med innsigelser.

Etter fristen for innsigelser er utløpt, skal kravet fremmes for tingretten der eiendommen ligger. Retten til å kreve seksjonering faller imidlertid bort dersom seksjoneringen vil påføre en sameier urimelige kostnader eller dersom en sameier har andre tungtveiende grunner til å motsette seg seksjoneringskravet.

Blir kravet om seksjonering tatt til følge av tingretten, vil retten oppnevne en medhjelper som skal sørge for å gjennomføre seksjoneringen. Nærmere saksbehandlingsregler, om blant annet gjennomføringen av seksjoneringen og medhjelperens oppgaver, er gitt i forskrift FOR-2018-06-18-921.

Eierseksjonsloven kan leses i sin helhet her.

Forskrift om rett til å kreve seksjonering etter eierseksjonsloven § 9 kan leses her.