Ikke gjør feil ved leieprisøkning

Leier du ut bolig må du foreta økningen av husleien korrekt. BoligMentoren opplever at mange får problemer fordi de ikke gjør dette, noe som i verste fall kan føre til tap av leie. Følgende artikkel gir deg en innføring i hvordan prisøkningen skal gjennomføres.

Tekst: Vidar Heimset, juridisk rådgivervidar@boligmentoren.no

Leien kan etter husleieloven endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen (KPI). BoligMentoren registrerer imidlertid at mange får problemer på grunn av at leieprisøkningen ikke gjennomføres på korrekt måte. I ytterste konsekvens kan dette medføre utleier må tilbakebetale inntekter av økt leiepris for lange perioder. Ofte skyldes dette at man er omtrentlig med beløpet leien økes med, eller tidspunktet leieprisøkningen gjøres på.

Dette må du huske ved leieprisøkning:

  • Endringen i leien må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter at husleiekontrakten ble inngått, eller etter siste leiefastsetting.
  • Endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at husleiekontrakten ble inngått, eller etter siste leiefastsetting ble satt i verk.
  • Leietaker må gis skriftlig varsel med minst en måneds frist før endringen kan settes i verk.

Bruk konsumprisindekskalkulator hos SSB

BoligMentoren opplever at mange får problemer fordi de ikke øker husleien på korrekt måte. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Ikke fall for fristelsen selv om eiendomsskatt, kommunale avgifter og strømpriser har økt. Leien kan ikke økes med mer enn endringen i konsumprisindeksen. Det finnes flere konsumprisindekser, men «Konsumprisindeksen Totalindeks», som du finner på Statistisk Sentralbyrås sine nettsider, er den eneste som kan brukes ved leieprisøkning. Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger.

Den enkleste måten å finne nytt korrekt leiebeløp på er ved å benytte KPI-kalkulatoren som du også finner på samme sted på ssb sine nettsider. Kalkulatoren er enkel å bruke. Det eneste som kreves er at man fyller inn dagens husleie, samt måned og år denne husleien ble fastsatt. Kalkulatoren beregner så nytt leiebeløp.

Dersom dagens leie er kroner 10 000,- og leieavtalen ble inngått, eller husleien sist ble endret i januar 2017, vil kalkulatoren beregne at prisstigningen fra januar 2017 – april 2018 har vært på 3,3 prosent, og at ny lovlig leiepris du da kan varsle leietaker om vil være kroner 10 326,-.

Vær også klar over følgende: Konsumprisindeksen oppdateres normalt den 10. i måneden, slik at prisstigningen til og med april foreligger den 10. mai og tilsvarende for mai den 10. juni.  Varsler du leietaker om leieprisøkning den 9. juni vil du følgelig kun få med deg prisstigningen til og med april, men om du venter til 10. juni vil du kunne beregne ny leie med prisstigningen til og med mai.

Alternativ –  gjengs leie etter tre år

Leien kan etter husleieloven endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen (KPI).

Hvert tredje år kan leien kreves justert til det som i husleieloven kalles «gjengs leie». Med «gjengs leie» menes et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold av lignende husrom, på lignende vilkår i de aktuelle området. Tilpasning til gjengs leie er noe mer komplisert enn endring av leien i samsvar med konsumprisindeksen. Dette siden gjengs leie er en teoretisk størrelse, og siden vilkårene for varsling og iverksetting er litt kompliserte:

  • Endringen må ikke tilsvare mer enn gjengs leie på iverksettingstidspunktet.
  • Endringen kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er fremsatt skriftlig krav til leietaker, og tidligst ett år etter siste indeksregulering av husleien.
  • Skriftlig krav til leietaker kan ikke sendes før leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder, og det må ikke ha skjedd andre endringer med husleien enn det som kan kreves etter reglene om indeksregulering.

Maler for varsel til leietaker om leieprisøkning finner du på medlemssidene til BoligMentoren.no. (Krever innlogging).  Husleiekontrakten til BoligMentoren gir i tillegg god veiledning om leieprisøkning.

Ta kontakt med oss i BoligMentoren dersom du planlegger å gjennomføre en leieprisøkning og er i tvil om hva du kan kreve, eller hva du skal gjøre – post@boligmentoren.no eller tlf: 22 42 17 90.

(Ill. foto: iStockphoto.com).