Når leietaker stikker av fra husleie og depositum

«Hva kan jeg gjøre når leietaker flytter midt på natten og stikker av fra skyldig husleie, pluss en måneds oppsigelse? Jeg var så dum at jeg leide ut uten depositum. Jeg har nødvendige opplysninger om vedkommende som leide leiligheten.»

Dette er et spørsmål våre rådgivere hos BoligMentoren får fra tid til annen. Her kommer svar fra juridisk rådgiver Pernille Ebbestad Holo.

Juridisk rådgiver hos BoligMentoren, Pernille Ebbestad Holo.

Hei,

Det første du bør gjøre er å sende leietakeren en skriftlig oppfordring om å betale skyldig husleie, med tillegg av forsinkelsesrente fra datoen husleien skulle vært betalt. I brevet bør du sette en frist på 14 dager til å betale det skyldige beløpet, og skrive at du vil gå til rettslige skritt dersom beløpet ikke betales innen fristen. Av bevismessige hensyn er det viktig å gjøre dette skriftlig, slik at det kan dokumenteres at du har forsøkt å få til en løsning med leietakeren.

Dersom leietakeren ikke svarer eller betaler innen 14 dager, og du bor i Oslo, Akershus, Hordaland eller Sør- og Nord-Trøndelag, kan du sende en klage til Husleietvistutvalget (HTU). Bor du i et annet fylke, må du klage til forliksrådet i kommunen du bor i. I klagen til HTU/forliksrådet forklarer du hva som har skjedd i saken og legger ved nødvendig dokumentasjon. Det er kopi av husleiekontrakten, den skriftlige oppfordringen du sendte om å betale husleie, og utskrift fra din nettbank som viser all husleie som er tidligere betalt – da er det enkelt å se hvilke måneder det ikke er betalt husleie for.

Videre må du skrive hva påstandene dine er, det vil si hva du krever av leietakeren. Ved manglende husleie vil det for eksempel være: «skyldig husleie pålydende kr BELØP med tillegg av lovens forsinkelsesrente, husleie ut oppsigelsestiden pålydende kr BELØP med tillegg av lovens forsinkelsesrente, og at leietakeren dekker dine sakskostnader». I tillegg bør du legge ned påstand om fraværsdom ved manglende tilsvar/ oppmøte i meklingsmøte.

Ikke glem å skrive kontrakt og opprette depositumkonto (Ill. foto: iStockphoto.com).

Etter du har sendt klagen til HTU/forliksrådet, vil de sende et brev til leietakeren med en frist for å komme med bemerkninger, og etter det vil dere bli innkalt til et meklingsmøte. Målet med meklingsmøtet er å komme til enighet ved å skrive et forlik, men dersom det ikke er mulig, vil HTU/forliksrådet kunne avsi en dom.

En dom fra HTU/forliksrådet er bindende hvis den ikke ankes til tingretten innen 30 dager etter avsagt dom. Dersom leietakeren ikke svarer på klagen innen tidsfristen som HTU/forliksrådet setter eller ikke møter under meglingsmøtet, vil det bli avsagt en fraværsdom hvis det er lagt ned påstand om det. Ved en fraværsdom legger forliksrådet din side av saken til grunn og dømmer etter det.

Dersom du får en dom eller et forlik i din favør, det vil si at leietakeren skal betale deg skyldig husleie, vil leietakeren få en frist for å innfri kravet. Betaler ikke leietakeren innen fristen, kan du levere dommen/forliket fra HTU/forliksrådet til namsmannen i din kommune, som vil gjennomføre tvangsinndrivelse av kravet for deg.

Til informasjon koster det et rettsgebyr å klage en sak til HTU/forliksrådet, som per 01.01.17 er kr. 1049,-.  Rettsgebyret må betales før klagen behandles. Du kan, som nevnt over, kreve disse saksomkostningene dekket av motparten hvis du vinner saken. Det er også frivillig å ha med seg advokat i HTU/forliksrådet. Mer informasjon om Husleietvistutvalget finner her. Mer informasjon om forliksrådet finner du her. På begge nettsidene finner du en standard forliksklage som du kan bruke.

Dersom du har ytterligere spørsmål kan BoligMentoren kontaktes på e-post radgiver@boligmentoren.no, eller telefon 22 42 17 90. Bli medlem her:

Husleietvistutvalget og forliksrådet hjelper deg om du skulle oppleve at leietaker ikke betaler husleie, eller det oppstår andre konflikter du ikke klarer å løse på egen hånd. Ill. foto: iStockphoto.com).