Hvilke rettigheter har samboere ved arv?

Samboere med felles barn har rett til arv ved den andres død, samt rett til å sitte i uskifte. Gjenlevende samboer må forholde seg til arvelovens regler når det gjelder arv til særkullsbarn, pliktdelsarv og eventuelt testament.

Tekst: Oda Sarine Juvet – student@boligmentoren.no og John F Treider – john@boligmentoren.no

Samboerskap anses etter arveloven § 28a for å være to personer over 18 år som lever i «eit ekteskapsliknande forhold». Partene kan ikke samtidig være gift, ha registrert partner eller være samboer med en annen. Å bo sammen med søsken eller foreldre og barn anses ikke som samboerskap. Samboerne har rett til arv etter hverandre. Samboerne har også rett til å sitte i uskifte, men dette gjelder kun hvis samboerne har felles barn. Å sitte i uskifte vil si at gjenlevende samboer kan råde over eiendelene så og si som en eier, med kan likevel ikke gi bort fast eiendom eller gi andre gaver som står i misforhold til boets størrelse.

Hvis du venter barn, eller ikke har barn med samboeren som dør, har du ikke rett på arv, hvis det ikke er skrevet i et testament.

Retten til å sitte i uskifte gjelder også samboere som har, har hatt eller venter barn sammen. Samboere som ikke har felles barn, men som har bodd sammen i minst fem år, har testasjonsrett, dvs rett til å disponere over sine eiendeler ved testament, se lenger ned i artikkelen. Retten til arv eller uskifte vil likevel kunne gjelde selv om partene for en tid bor fra hverandre grunnet utdanning, jobb, sykdom, opphold på institusjon eller lignende omstendigheter.

Rett til arv

Samboeren som har, har hatt eller venter barn med den avdøde, har rett til arv tilsvarende 4 G (Folketrygdens grunnbeløp, 4 G er i dag kr. 370 304.-). Dette gjelder selv om det er livsarvinger (avdødes direkte etterkommere) etter arvelateren, jf arveloven § 28b. Den gjenlevende samboerens arv kan bare avgrenses ved testament dersom vedkommende har fått kunnskap om det før arvelater døde. Dersom det var umulig eller etter forholdene ville urimelig vanskelig å varsle vedkommende, vil vilkåret om at den gjenlevende samboeren må ha fått kunnskap om avgrensningen kunne unntas.

Samboeren kan arve mer enn det som følger av loven, når dette er fastsatt i testament. Imidlertid begrenses denne adgangen av reglene om barnas pliktdelsarv. Barnas pliktdelsarv er på 2/3 av arven. Det kan i testament bestemmes at samboeren skal arve 1/3 av det man eier. Imidlertid vil arvelater kunne begrense barnas arv til kroner 1 000 000,- per barn. Slik vil arvelater kunne testamentere resten av sin formue til sin samboer, slik at vedkommende får mer enn 1/3.

I de tilfeller hvor samboerne ikke har, har hatt eller venter barn med den avdøde, vil den gjenlevende ikke ha rett på arv. Den avdøde kan ha fastsatt i testament at samboeren skal ha rett på arv. Dersom den avdøde har særkullsbarn (barn fra tidligere ekteskap eller forhold), vil det ved testament måtte tas hensyn til barnas pliktdelsarv. Har samboerskapet vart minst fem år, kan den avdøde ha fastsatt i testament at den gjenlevende samboer skal ha rett på arv inntil 4 G som vil gå foran eventuelle særkullsbarns pliktdelsarv.

Rett til uskifte

Midt i sorgen og savnet må du som etterlatt også konsentrere deg om dine arverettigheter.

Samboer til avdøde som har, har hatt eller venter barn med den avdøde, har rett til å overta visse eiendeler og sitte i uskifte med den avdødes arvinger etter loven. Det er derfor ikke nødvendig å fastsette dette i testament.
Gjenlevende samboer kan sitte i uskifte med felles bosted og innbo, samt bil og fritidseiendom med innbo som var til felles bruk for samboerne. Dersom avdøde har særkullsbarn (barn fra tidligere ekteskap eller forhold), vil den gjenlevende kun ha rett til å sitte i uskifte hvis særkullsbarnet samtykker. Dette er samme regel som for ektefeller.

Den gjenlevende har ikke rett til å sitte i uskifte dersom vedkommende allerede sitter i et uskiftet bo etter en tidligere samboer eller ektefelle. Hvis den avdøde satt i uskiftet bo etter en tidligere samboer eller ektefelle vil den gjenlevende heller ikke her kunne ta over eiendeler fra det første uskifteboet før dette har blitt skiftet.

Den gjenlevende samboeren som tar over uskiftet vil være personlig ansvarlig for den avdødes gjeld. Det vil si all gjeld som den avdøde hadde. Samboeren i uskifte vil ikke bli ansvarlig for gjeld, utover den arv vedkommende mottar. Derfor er det viktig, at gjenlevende vurderer hvilken gjeldsbelastning dette kan innebære og utsteder proklama etter reglene i arveloven. Retten vil da rykke inn annonser i en lokal avis og i Norsk Lysingsblad der de skriver at alle som avdøde skyldte penger til, må melde fra til retten innen seks uker.