BoligMentoren er imot mer skatt på bolig

-BoligMentoren kommer til å jobbe knallhardt for å beskytte folks hjem fra skattelegging, sier administrerende direktør i BoligMentoren, Silja E. Bjørkly.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Boligskatt er et hett tema i media for tiden. Norge har i dag ingen nasjonal boligskatt, og det er ikke skatt på gevinst av boligsalg. Noe annet som også er ganske unikt, er at i Norge får selgeren av en bolig gevinsten ved et boligsalg helt skattefritt hvis du har bodd i og eid boligen i minst 12 av de siste 24 månedene før salget. Dagens gjeldende skattepolitikk gjør det mer gunstig å eie enn å leie blant annet fordi du får rentefradrag for lån, og du minsker eller unngår formuesskatten.

Gunstig skattesystem
– Vi ser at dagens system gjør det gunstig å investere i eiendom, fremfor næringsvirksomhet og arbeidsplasser, vi er villig til å se på skattesystemet under ett. Vi vil derimot ikke være med på å vurdere skatt på folks hjem, altså primærboligen. Norge er et av landene i verden hvor de fleste eier sin egen bolig, hele 80 prosent av oss bor i en bolig vi selv eier, sier Silja E. Bjørkly, og fortsetter:

Administrerende direktør i BoligMentoren, Silja E. Bjørkly.

Administrerende direktør i BoligMentoren, Silja E. Bjørkly.

– Vi mener primærbolig må skjermes, både når det gjelder boligskatt og rentefradrag. Norsk politikk har en eierlinje som har ført til at de fleste kan eie egen bolig, og er en viktig årsak til at formuen i Norge er likere fordelt enn i de fleste andre land, denne politikken har vært en suksess. Gjennom 100 år har det vært et mål i Norge at så mange som mulig, så tidlig som mulig skal kunne eie sin egen bolig. Å kjøpe bolig er noe av det mest fornuftige man gjør. Det vil være uklokt å endre dette nå, sier hun.

Studie om boligskatt
En ny SSB rapport hevder at resultatet ved å innføre boligskatt vil bli slående. Forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB), Erlend Eide Bø, undersøkte dette i studien «Taxation of Housing: Killing Several Birds with One Stone». Resultatet han fant er at boligprisene vil falle med hele 18 prosent. Det vil bli mer likhet, og skattesystemet vil bli 20 prosent mer omfordelende. Endringen vil føre til 40 milliarder i økte skatteinntekter, sier han i studien.
BoligMentoren påpeker at disse resultatene forutsetter at inntektsskatten ikke reduseres, slik flere eksperter og politikere har tatt til orde for, sier Bjørkly.

Skatteendringene Bø har undersøkt innebærer at man må betale formuesskatt for hele boligens verdi og personskatt for gevinsten av å eie egen bolig, beregnet til tre prosent av boligens verdi. Forskeren påpeker at det finnes flere mellomløsninger i tillegg til skatteendringen som undersøkes i studien. Det gjør at BoligMentoren frykter størst konsekvenser for personer som nylig har kjøpt bolig.

-Hvis dette blir en realitet, så vil det gå verst utover de som har kjøpt bolig de siste årene, fordi de får redusert verdien på boligen og økt skatt, uttaler Bjørkly.

Sats på BSU
Studien viser også at de unge vil tjene på at skatten på bolig øker. Kan det også hjelpe flere unge inn på boligmarkedet og gjøre at flere får kjøpt sin egen bolig uten hjelp fra foreldrene?

Boligmentoren mener det er andre tiltak som er viktigere i arbeidet for å få flere unge inn i boligmarkedet.
– Vi ønsker blant annet at det satses mer på BSU og at den blir mer fleksibel. Vi jobber for at det samlete sparebeløpet skal øke til 500 000. Vi vil også arbeide for mer gunstige boligfinansiering, spesielt for unge i etableringsfasen, sier BoligMentorens administrerende direktør.

Bygg flere boliger
Siden midten av 1990-tallet har norske boligpriser steget med over 200 prosent, og norske husholdninger får stadig større gjeld. Både Norges Bank og et samlet norsk fagmiljø ønsker at regjeringen skal komme med tiltak for å bedre dette. I tillegg har det fått det internasjonale pengefondet, OECD til å frykte en boligboble i Norge og de har anbefalt regjeringen å øke skatten på bolig. Finansminister Siv Jensen (Frp), uttaler at dette ikke vil være aktuelt.
– Denne regjeringen har ikke til hensikt å øke eiendomsskatten. Vi har i stedet lagt opp en egen boligstrategi for å få bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel i boligpolitikken.

Dette er noe BoligMentoren støtter.
-Vi mener at en av forutsetningene for stans i økning i boligprisene, er økt boligbygging, sier Bjørkly.

OECDs visedirektør Bob Ford og landdirektør Phil Hemmings var i midten av januar i Oslo for å presentere den siste rapporten om norsk økonomi. De advarer særlig om at lave renter og stadig høyere boligpriser kan føre Norge inn i en boligboble, og true den økonomiske stabiliteten. Her er noen av OECDs økonomiske anbefalinger for Norge:

Vurder makroøkonomiske tiltak for å stramme inn veksten i boligpriser, evaluer effektivitet tett.
– Økt boligskatt eller kutt skattefradrag for boliglån.

Imot boligskatt
BoligMentoren mener boligskatt ikke er veien å gå, og vil arbeide for at det ikke blir innført.

-Vi er glade for signalene fra finansministeren om at ytterligere eiendomsskatt er uaktuelt for regjeringen. Som nevnt er et av de mest åpenbare tiltakene for å få ned boligprisene, økt boligbygging. Det ser i dag ut til at det ikke er nok politisk vilje til å bygge tett og høyt nok til at dette vil være tilstrekkelig. Staten bør derfor vurdere om kommunene skal pålegges å regulere flere tomter til boligbygging, avslutter Silja E. Bjørkly.